Home

Nadere uiteenzetting

Totaaloverzicht

Programma

Subgroep

2023

2024

2025

2026

2027

Veiligheid

ICT middelen Communicatie

0

0

54

0

0

Verkeer en vervoer

Civiele kunstwerken

0

0

0

0

210

Openbare verlichting

0

0

0

0

527

VRI

0

142

0

0

0

Sport, cultuur en recreatie

Inrichting

0

0

0

0

108

Speelvoorzieningen

0

75

0

0

518

Sportvelden

0

0

0

0

572

Volksgezondheid en milieu

Grondwaterstelsel

0

0

0

0

0

Levensduurverlengende maatregelen

0

0

72

420

430

Maatregelen bui van de eeuw

0

0

0

0

515

Rioolbesturing

0

0

0

0

141

Rioolinstallatie

0

0

0

0

706

Rioolvervanging

0

0

0

0

165

Overhead

Gereedschappen

0

0

0

36

0

ICT middelen Werkplekken / Alg.

0

0

0

0

700

Tractiemiddelen

67

52

0

0

82

Transportmiddelen

138

0

0

385

0

Eindtotaal

205

269

126

841

4.674

Bedragen x € 1.000

Investeringen in 2023
Transportmiddelen - Uitbreiding wagenpark voor toezicht en handhaving
Voor 2023 zijn twee nieuwe investeringskredieten opgenomen waar de raad wordt voorgesteld deze beschikbaar te stellen (totaal € 138.000).
Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is geïnvesteerd in veiligheid door structurele uitbreiding van het aantal boa’s. Door deze uitbreiding voldoet het huidige wagenpark in aantal niet meer aan de behoefte. De boa’s gebruiken dagelijks diverse voertuigen en zijn afhankelijk van het wagenpark. Daarom dient het wagenpark te worden uitgebreid met in totaal vier elektrische scooters (€ 23.000 – afschrijvingstermijn 6 jaar) en drie elektrische auto’s (€ 115.000 – afschrijvingstermijn 9 jaar).

Tractiemiddelen – Laadpalen Electrische voertuigen
In het klimaatplan van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn doelstellingen opgenomen voor reductie van CO2-uitstoot voor onder andere het gemeentelijk wagenpark. De afgelopen jaren is om deze reden het gemeentelijke wagenpark verregaand geëlektrificeerd. Het benodigde elektrische vermogen om alle voertuigen te kunnen laden blijkt groter dan de huidige elektrische installatie leveren kan. Het gevolg is dat de voertuigen soms slechts gedeeltelijk geladen kunnen worden. Dit veroorzaakt op dit moment een knelpunt in de inzetbaarheid van deze voertuigen. Geconstateerd is dat het huidige aantal laadvoorzieningen te beperkt is en moet worden uitgebreid (€ 67.000 – afschrijvingstermijn 15 jaar).

Investeringen 2024-2026
Verkeer en vervoer – VRI software update
De gemeente heeft in totaal 13 iVRI's (intelligente Verkeerregelinstallaties). Door verandering in de regelgeving ten aanzien van privacy dienen deze iVRI's aangepast te worden. Dit gaat via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoeringsdatum is nog onbekend, maar vermoedelijk is dat 2024 (totaal € 142.000).

Speelvoorzieningen – Burgerinitiatief Gravin Catharinalaan speeltuin
Deze investering betreft de uitvoering van motie ‘Onderhoud/renovatie/vernieuwen speeltuin Prinsenhof Laag’ (21 maart 2023). Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd, waarna in 2024 de daadwerkelijke speeltuin gerealiseerd wordt (totaal € 75.000). Zie ook Kadernota 2024-2027.

Overhead – Tractiemiddelen
In 2024 is de huidige heftruck voor het magazijn van de buitendienst afgeschreven en wordt dan vervangen (totaal € 52.000).

Veiligheid
Voor 2025 staat een investering gepland voor de vervanging van handhelds voor het toezichthoudend personeel (€ 54.000).

Volksgezondheid en milieu – Riolering
In de periode 2025- 2027 is een aantal levensduur verlengende reparaties en renovatie investeringen toegevoegd aan het investeringsplan.

Overhead – Gereedschappen en Transportmiddelen
In 2026 wordt een hogedrukspuit voor de buitendienst vervangen (€ 36.000) en staan een 6-tal speciale bakfietsen voor doelgroep medewerkers op de planning om vervangen te worden, omdat de huidige middelen dan zijn afgeschreven (€ 62.000).
Ook staat een vijftal voertuigen gepland om te vervangen voor elektrische bedrijfswagens (€ 323.000).

Investeringen 2027
Doordat in het investeringsplan jaarlijks de planningshorizon een jaar opschuift is in het laatste jaar (2027) vooral gevuld met nieuwe investeringen. Het gaat om een bedrag van € 4,7 miljoen aan investeringen waarbij het voornamelijk gaat om reguliere vervangingsinvesteringen. In bijlage 4.2 is een totaal overzicht van de nieuwe investeringen in 2027 opgenomen.

De raad wordt voorgesteld om deze nieuwe investeringen voor de periode 2024-2027 in de begroting te verwerken inclusief de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42