Inleiding

Voor u ligt het Investeringsplan 2023-2027.

Dit plan geeft de raad inzicht in de financiële stand van zaken van investeringsprojecten. Met deze informatie kan de raad:

  • Nieuwe investeringen beschikbaar stellen
  • Verhogingen/verlagingen op lopende investeringen vaststellen
  • Kennisnemen van het effect van indexeringen als gevolg van stijgende prijzen
  • Kennisnemen van het temporiseren en faseren van investeringen over gehele looptijd
  • Kennisnemen van (niet)-beïnvloedbare vertragingen in de voorbereiding en realisatie van investeringen

De raad aangeven kan, conform de financiële verordening (artikel 6, lid 2) bij de begrotingsbehandeling aangeven voor welke investeringsprojecten nog een separaat raadsvoorstel ingediend moet worden. Met een separaat raadsvoorstel kan dieper op het project worden ingezoomd. Dat investeringsvoorstel bevat dan een onderbouwing van het investeringsvoorstel en het definitief benodigde investeringskrediet.

Het Investeringsplan 2023-2027 is een actualisatie van het in de Begroting 2023-2026 opgenomen meerjareninvesteringsplan. De nadruk is gelegd op het voorkomen van een bepaalde mate van ‘overprogrammering’. Er is daarbij gekeken naar factoren die invloed uitoefenen op de beoogde realisatiedatum van investeringsprojecten. Tevens is kritisch gekeken naar de praktische haalbaaheid van het volume in enig jaar. Het gevolg hiervan is een bijstelling van de fasering in totale doorlooptijd van de investeringsprojecten. Ook is gekeken naar benodigde financiële bijstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42