Home

Samenvatting uitkomsten investeringsplan 2023-2027

De actualisatie van het IVP brengt een mutatie in kapitaallasten van de begroting 2023-2027 met zich mee. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de kapitaallasten voor riolering gedekt worden uit de Voorziening Riolering (gesloten systeem). Ten aanzien van de dekking uit de Reserve dekking afschrijvingslasten waar geen mutaties aan de orde die het onderstaande beeld aanpassen.

In onderstaand overzicht is deze wijziging zichtbaar gemaakt.

Bestaande kapitaallasten vóór herijking investeringsplan

Kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

2027

Afschrijvingen

10.541

10.779

11.180

11.542

11.755

Rente

2.260

2.275

2.337

2.504

2.473

Eindtotaal

12.801

13.054

13.517

14.047

14.227

Bedragen x € 1.000

Berekende kapitaallasten na herijking investeringsplan

Kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

2027

Afschrijvingen

9.414

10.816

11.351

11.017

11.768

Rente

1.892

2.269

2.386

2.302

2.510

Eindtotaal

11.305

13.085

13.737

13.319

14.278

Bedragen x € 1.000

Invloed van de herberekening op het meerjarenbegrotingssaldo

Kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo van de mutaties*

-1.496

31

220

-728

51

Bedragen x € 1.000

*) Een minteken voor het bedrag betekent lagere kapitaallasten, een positief bedrag betekent hogere kapitaallasten.

De oorzaken van de mutaties in de kapitaallasten is gelegen in een samenloop van verschillende factoren, zoals:

  • Verandering startjaar afschrijving door faseringen à temporiseren/versnellen
  • Vervangingsinvesteringen worden niet/later gepland (uitstel van vervanging)
  • Nieuwe investeringen
  • Reeds geplande investeringen, die tijdens voorbereidingsfase of na aanbesteding hoger/lager worden dan begroot
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42