Home

Samenvatting uitkomsten investeringsplan 2023-2027

Het kritisch tegen het licht houden van de investeringsplanning heeft tot gevolg dat er zowel bijstellingen naar boven als naar beneden zijn gedaan.

Verhogingen zijn veelal het gevolg van concretere ramingen omdat deze:

  • in de definitieve ontwerpfase komen (zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van de Vijverhof school)
  • zijn aanbesteed (zoals bijvoorbeeld een deel van het wagenpark) of
  • onderworpen zijn aan een gedetailleerde herberekening (zoals bijvoorbeeld de investeringen voor het beheerplan voor de buitensport)

In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen nader onderverdeeld in bijstellingen als gevolg van verhogingen en verlagingen van investeringskredieten en verschuivingen als gevolg van het verschuiving van investeringen en het samenvoegen of splitsen van kredieten.

Als gevolg van de economische omstandigheden hebben we te maken grote (niet-beïnvloedbare) prijsstijgingen. Deze veroorzaken extra verhoging van de reeds begrote investeringen in het investeringsplan. Bij de raming is rekening gehouden met diverse landelijke indexcijfers. Zo zijn bijvoorbeeld bronnen het CBS-Statline voor Grond-, weg en waterbouw als de Bouwkostenindex gehanteerd.

Onderstaande tabel geeft de saldo mutaties en prijsindexeringen aan die in de bestaande investeringen zijn verwerkt.

Programma

Bestaand

Nieuw

Bijstelling

Indexering

Bijgesteld

Bestuur en ondersteuning

1.960

0

0

60

2.020

Veiligheid

0

54

0

0

54

Verkeer en vervoer

22.194

879

-264

1.255

24.064

Onderwijs

73.737

0

2.951

9.505

86.193

Sport, cultuur en recreatie

12.935

1.273

2.123

676

17.007

Volksgezondheid & milieu

71.892

2.449

-498

8.610

82.453

Bouwen en wonen

111

0

139

0

250

Overhead

10.622

1.461

-156

1.197

13.124

Totaal

193.452

6.116

4.295

21.303

225.166

Bedragen x € 1.000

In hoofdstuk 3 Nadere uiteenzetting worden deze en de overige investeringskredieten verder toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42