Home

Nadere uiteenzetting

Dit hoofdstuk gaat in op de temporiseren en versnellen van de investeringen. Investeringsprojecten bestaan uit verschillende fasen. In het algemeen gaat het dan om fasen als Onderzoek, Voorbereiding (van ontwerp naar definitief), Aanbesteding, Realisatie, Nazorg/evaluatie.

De faseringen zijn voortgekomen uit een beoordeling van de huidige stand van zaken. In de loop van de tijd kunnen opnieuw omstandigheden zich voordoen, die tot aangepaste leiden in een volgende update van de investeringsplanning. Vooral in de voorbereidingsfasen van projecten is er vaker sprake van onzekerheden, die de planning beïnvloeden.

Sommige investeringen zullen niet of nauwelijks gefaseerd worden. Dat kan te maken hebben met de laatste fase(n) waarin het project zich bevindt. Bij routinematige investeringen is er in het algemeen meer ervaring opgedaan met dergelijke investeringen, waardoor de voorbereidingstijd beperkt blijft. Nieuwe of aangepaste vervangingsinvesteringen (renovatie) doorlopen een langere voorbereidingstijd. Door de (overwegend) nieuwe elementen, zullen onvoorziene of niet-beïnvloedbare factoren een grote(re) rol spelen.

Factoren die de planning beïnvloeden
Bij de herijking van het IVP wordt rekening gehouden met factoren die de planning beïnvloeden en zo realistisch mogelijk te plannen.
In zijn algemeenheid geldt: Naarmate een investeringsproject vordert, is er meer zekerheid over de planning.

Mogelijke factoren die de planning beïnvloeden zijn:

 • Integraal oppakken van projecten
 • Samenwerking met andere partijen (provincie, instellingen, ondernemers enz.)
 • Aanbestedingsprocedures
 • Milieueisen
 • Afhankelijkheid van derden (intern/extern) of andere projecten
 • Burgerparticipatie
 • Voorzichtigheid bij budgethouder om niet te overschrijden (regelgeving is gefocust op niet overschrijden)
 • Onvoldoende beschikbaarheid van capaciteit (zowel binnen organisatie als bij leverancier/aannemer)

Integraal oppakken
Eén van de oorzaken dat soms met de planning wordt geschoven heeft te maken met het feit dat sommige projecten het beste volgtijdelijk of in combinatie kunnen/moeten worden uitgevoerd. Dit levert synergievoordelen op omdat de openbare ruimte in een bepaalde periode op een specifieke locatie niet meerdere keren opengebroken hoeft te worden.

De grootste verschuivingen zijn waar te nemen binnen de programma’s Verkeer en vervoer, Onderwijs en Volksgezondheid en milieu. Hierna worden de belangrijkste verschuivingen nader toegelicht.

Verkeer en vervoer

Renovatie

Subgroep

2023

2024

2025

2026

2027

Verkeersmaatregelen

-93

-12

149

0

0

Eindtotaal

-93

-12

149

0

0

Bedragen x € 1.000

Het gaat hier om temporisering van de verkeersveiligheidsmaatregelen burgerparticipatie Prinsenhof-Laag. Dit is het gevolg van de verwachting dat de uitvoering van de rioolprojecten vertraging op loopt. Hierdoor is bijvoorbeeld de geplande uitvoering van de rioolvervanging in de wijk Prinsenhof Laag verschoven van 2023 naar 2024. Ook de daarbij behorende realisatie van verkeersveiligheidsmaatregelen schuift daarom naar achteren.

Uitbreidingsinvesteringen

Subgroep

2023

2024

2025

2026

2027

OV Shuttle

-350

385

0

0

0

Parkeergebouw

-500

820

0

0

0

Wegen en verhardingen

-136

136

0

0

0

Eindtotaal

-986

1.341

0

0

0

Bedragen x € 1.000

OV Shuttle
De ontwikkeling van de OV Shuttle is vertraagd. Het implementatieplan dat door de Haagse Shuttle BV wordt opgesteld, moet duidelijkheid geven of en zo ja hoe de OV-shuttle realiseerbaar is. Door de grote vertraging in de oplevering van het implementatieplan, hebben stakeholders nog geen GO/ dan wel NO GO kunnen geven voor een vervolgfase van het project. Deze beslissing is ook nodig om te bepalen of en zo ja, wanneer de gemeente opdracht kan geven voor benodigde infrastructurele aanpassingen. Op dit moment is het nog onduidelijk of er wel een GO gegeven gaat worden.

Parkeergebouw Rijnlandstraat Noord
De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen. De bouw van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord die, bij het opstellen van de begroting 2022 voorzien was in 2022, wordt volgens de huidige inzichten pas gerealiseerd in 2024 - 2025. Het bouwplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.

Wegen en verhardingen
De wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol Leidschendam volgt na de realisatie. De aanbesteding van de brug vindt naar verwachting plaats in het 3 e kwartaal 2023 en wordt eind 2023 aangelegd. Dat betekent dat de realisatie van de wegontsluiting in 2023 verschoven is naar 2024.

Vervangingsinvesteringen

Subgroep

2023

2024

2025

2026

2027

Openbare verlichting

-92

200

43

43

43

VRI

181

725

-652

-172

-271

Wegen en verhardingen

-655

452

223

0

0

Eindtotaal

-566

1.377

-386

-129

-228

Bedragen x € 1.000

Openbare verlichting

Een deel van de geplande reguliere vervangingsinvesteringen in 2023 zijn doorgeschoven naar 2024 en verder. Onderdeel hiervan is de vervanging van de armaturen van de Dr. Van Noorstraat.

VRI

Na herziening van de huidige planning worden nu in 2023 en 2024 relatief veel VRI’s vervangen; de uitvoeringsplanning is naar voren gehaald. Hiervoor zijn reeds in 2022 de voorbereidingen aangevangen.

Wegen en verhardingen

De verschuiving in investeringen betreffen het herstel van het straatwerk Prinsenhof-Laag, Prins Bernardlaan en Ridder Snouckaertlaan (voortvloeiend uit de UPR-projecten (Uitvoerings Plan Riolering). Omdat deze rioolprojecten op een later moment worden uitgevoerd (zie bij programma Volksgezondheid en milieu).

Onderwijshuisvesting

Vervangingsinvesteringen

Subgroep

2023

2024

2025

2026

2027

Scholen

-8.496

-5.764

374

12.385

3.757

Eindtotaal

-8.496

-5.764

374

12.385

3.757

Bedragen x € 1.000

De school die gepland stond voor de Klein Plaspoel Polder wordt doorgeschoven naar 2026.
In de periode 2023 tot en met 2027 ontwikkelen we samen met de schoolbesturen Panta Rhei, Montessori Stichting Nieuw Vreugd & Rust, Spinoza en Lucas onderwijs de volgende scholen:

 • Basisschool de Vijverhof (2022-2026)
 • Basisschool Maria Bernadette (2023-2026)
 • Voorgezet onderwijs Maartens College (2023-2028)
 • Voortgezet onderwijs Dalton (2024-2030)
 • Basisschool Essensteijn (2024-2028)
 • Basisschool de Driemaster (2026-2029)
 • Basisschool Montessori (2026-2030)
 • Speciaal Basisonderwijs de Vliethorst (2026-2030)

De schoolbesturen treden op als bouwheer. Voor het vaststellen van de definitieve kredieten voor onderwijshuisvestingsprojecten wordt de raad altijd een separaat raadsvoorstel aangeboden ten tijde van de definitief ontwerpfase.

Volksgezondheid en milieu

Algemeen
Door een tijdelijke onderbezetting in projectcapaciteit wordt verwacht dat de uitvoering van de rioolprojecten vertraging oploopt. Hierdoor is bijvoorbeeld de geplande uitvoering van de rioolvervanging in de wijk Prinsenhof Laag verschoven van 2023 naar 2024.
In het oude IVP was een investeringspiek in 2025 en 2026. In het nieuwe IVP is daar nogmaals naar gekeken en zijn de uitgaven voor de komende jaren meer verdeeld is over de jaren heen. Hierdoor is een meer realistisch beeld ontstaan in de verwachte uitgaven. Daarbij wordt opgemerkt dat ook de komende tijd aandacht is voor interne én externe beschikbare capaciteit.

Renovatie

Subgroep

2023

2024

2025

2026

2027

Levensduurverlengende maatregelen

-369

-24

100

0

0

Eindtotaal

-369

-24

100

0

0

Bedragen x € 1.000

Bij de herijking van het IVP is een deel van de restantkredieten uit 2022 is verschoven naar 2024 en verder. Dit levert een realistischer planning op.

Uitbreidingsinvesteringen

Subgroep

2023

2024

2025

2026

2027

Maatregelen bui van de eeuw

-100

-709

429

962

570

Maatregelen klimaatadaptatie

-42

-26

217

0

0

Nazorg

-150

0

150

0

0

Eindtotaal

-291

-736

796

962

570

Bedragen x € 1.000

Maatregelen bui van de eeuw

Vanwege het feit dat de ontwikkeling van de Julianabaan vertraagd is, is daarmee ook de gerelateerde investering voor het rioleringsproject verschoven.

Maatregelen klimaatadaptie

De investering Klimaatadaptie Prinsenhof Laag is tezamen met de andere investeringen voor dit project naar achteren geschoven. Belangrijkste oorzaak is een tekort aan capaciteit.

Nazorg

In 2023 worden er volgens begroting een paar maatregelen uitgevoerd in het kader van nazorg Rietvink. Na uitvoering vindt er monitoring plaats op de dan doorgevoerde maatregelen. Naar aanleiding van deze monitoring is het mogelijk dat er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Daarom wordt het restantkrediet á € 150.000 beschikbaar gehouden tot eind 2025.

Vervangingsinvesteringen

Subgroep

2023

2024

2025

2026

2027

Rioolinstallatie

-1.565

320

1.125

441

105

Rioolproject

-2.639

-3.561

-8.973

3.587

1.480

Rioolvervanging

-4.430

-4.677

4.905

4.724

2.140

Eindtotaal

-8.634

-7.918

-2.943

8.752

3.725

Bedragen x € 1.000

De vervangingsinvesteringen bevatten voornamelijk UPR-projecten (Uitvoerings Plan Riolering). Voor 10 projecten is stagnatie opgetreden. De voornaamste oorzaak is een tekort aan ambtelijke capaciteit, personele wijzigingen binnen het planteam en de invloed van nabijgelegen andere ruimtelijke projecten. Voor deze projecten geldt dat er een vertraging is opgelopen die varieert tussen de 3 en 12 maanden.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42