Home

Nadere uiteenzetting

De investeringen zijn bijgesteld waarbij sprake is van drie verschillende soorten bijstellingen:

  • Bijstelling van het benodigde investeringsbedrag doordat sprake is van een hoger of lager benodigd investeringsbedrag door een andere oorzaak dan prijsindexering.
  • Verschuiving van de geraamde investeringen waardoor bijvoorbeeld een geplande vervanging van 2024 wordt verschoven naar 2025.
  • Indexering voor gestegen prijzen zodat het geraamde investeringsbedrag overeenkomt met het actuele prijspeil.

Hierna worden eerst de verhogingen en verlagingen op investeringen toegelicht. Daarna komen de indexeringen aan bod.

Bijstellingen

De bijstellingen (verhogingen en verlagingen) zijn per programma opgenomen in de onderstaande tabel.

Programma

Bijstelling

Verkeer en vervoer

-119

Onderwijs

2.951

Sport, cultuur en recreatie

2.123

Volksgezondheid en milieu

0

Bouwen en wonen

139

Overhead

229

Eindtotaal

5.323

Bedragen x € 1.000

Verkeer en vervoer
Voor de herinrichting Veursestraatweg is een inkomst opgenomen voortvloeiend uit een Spuk aanvraag verkeersveiligheid. Het betreft een subsidie voor de middenberm in het midden van de weg voor een geraamd bedrag van € 119.000.

Onderwijs
Bij de scholen is het investeringskrediet voor de basisschool de Vijverhof opgehoogd. In de raadsbrief 3160 van 10 januari 2023 is het voorlopige ontwerp aangeboden. Hierin was naar voren gekomen dat het krediet niet voldoende was. De kostenverhoging wordt met name veroorzaakt door het monumentale pand en de verdiepte gymzaal. Het vaststellen van het definitieve krediet op basis van het definitieve ontwerp voor De Vijverhof zal middels een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Het krediet wordt in dit IVP wel al op realistische hoogte geraamd ten behoeve van een prudente begroting. Er is een klein restantkrediet uit 2022 opgevoerd ter dekking van benodigd aanvullend krediet IKC Heeswijk.

Sport, cultuur en recreatie
Inrichting en renovatie van sportvelden
Het betreft hier met name vervangingsinvesteringen van inrichtingen en sportvelden van sportaccommodaties. De bijstelling is gebaseerd op het onlangs geactualiseerde beheerplan voor buitensport.

Bouwen en wonen
Verhoging voorbereidingskrediet grondexploitatie De Star
Op 2 februari 2021 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 230.000 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het ruimtelijk kader van de woningbouwlocatie De Star.
Om uiteenlopende redenen (gebleken verblijfplaatsen van vleermuizen, ruimtelijke scenario’s en onderhandelingen met ontwikkelaar en corporatie) heeft de uitwerking van het ruimtelijk kader aanzienlijk meer tijd gevergd en is het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet overschreden en wordt het opgehoogd met € 139.000.
Alle voorbereidingskosten die in het kader van de uitwerking van het ruimtelijk kader gemaakt zijn worden, na de vaststelling van de grondexploitatie De Star, als historische kosten ingebracht worden in de te openen grondexploitatie “De Star”.

Overhead

Vastgoed

Voor de projectleiding van de nieuwbouw van het pand voor Stadsbeheer is een projectleider aangesteld. Deze kosten verhogen het reeds in het IVP opgenomen investeringsbedrag.

In bijlage 4.3 is een overzicht met bijstellingen per investeringskrediet opgenomen.

Verschuivingen

De aanpassingen van de investeringsraming als gevolg van verschuivingen van de geplande (voornamelijk jaarlijkse) vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Overhead

-385

Eindtotaal

-1.028

Bedragen x € 1.000

Per saldo leiden de verschuivingen in de investeringen tot een verlaging van het investeringsvolume met afgerond € 1 miljoen. Een specificatie van de verschuivingen is opgenomen in bijlage 4.4.

Prijsindexeringen

De afgelopen tijd is er op mondiaal niveau sprake geweest van (een versnelling van) de prijsstijgingen. Mede door het regelmatig indexeren is het gelukt om de prijsstijgingen op te vangen. De grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijde prijsontwikkelingen bij grondstoffen en bouwmaterialen veroorzaakt prijsstijgingen die groter zijn dan de laatste jaren gebruikelijk was. Ook de gemeente ondervindt hier de gevolgen van bij investeringskredieten die wel gepland staan, maar nog niet concreet zijn aanbesteed.
Bij de actualisatie van het investeringsplan is gekeken naar de te hanteren prijsindexering. Die is niet overal hetzelfde en soms blijkt een grote aanpassing noodzakelijk.

In dit deel van het document geven we extra aandacht aan deze prijsstijgingen. Ze beïnvloeden namelijk voor een groot deel de hoogte van de investeringskredieten. Er worden verschillende prijsindexen gehanteerd; afhankelijk van de investeringsgroep zijn namelijk verschillende bronnen van toepassing. Geraadpleegde bronnen zijn onder andere:

  • VNG Bouwkostenindex (6,06%)
  • CBS indexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW) 42/43 (13,7% - civiele kunstwerken en 17,5% – riolering)
  • CBS index GWW 43/21 Elektrische Installaties (8,9%)
  • Prijsindex (8,5%)
  • Loonindex (7,5%)

Bij een klein aantal investeringen is in het verleden geen indexcijfer toegepast. Soms is dat per abuis vergeten, soms was daar nog geen directe aanleiding toe. Bij deze actualisatie is daarom sprake van enkele inhaalinvesteringen. Gemiddeld wordt dan een percentage van 5% per jaar aangehouden (maximaal 20% bij een investering die sinds 2019 niet was geïndexeerd).
Enkele investeringen zijn geïndexeerd op grond van markt- en/of leveranciersinformatie.
Per programma/subgroep wordt hieronder een overzicht gegeven van de prijsindexeringen en de gevolgen hiervan op de hoogte van de investeringskredieten.
Soms is er geen index toegepast, omdat de investeringen al zijn aanbesteed of omdat het gaat om een nieuw opgevoerde investering. Gemiddeld is er sprake van een prijsindexering van ca. 11%.

Programma

Subgroep

Totaal krediet

Prijsindexeringen

Index gem. %

Bestuur en ondersteuning

ICT middelen KCC

1.262

46

4%

Vastgoed

467

14

3%

1.730

60

Overhead

ICT middelen Communicatie

488

22

5%

ICT middelen Werkplekken / Algemeen

1.453

19

1%

Tractiemiddelen

800

26

3%

Transportmiddelen

486

2

0%

Vastgoed

5.880

1.128

19%

9.106

1.197

Verkeer en vervoer

Civiele kunstwerken

2.209

136

6%

Fietspaden

314

15

5%

Havenvoorzieningen

460

0

0%

Openbare verlichting

2.350

194

8%

OV Shuttle

350

35

10%

Parkeerfaciliteiten

180

0

0%

Parkeergebouw

2.335

360

15%

Verkeersmaatregelen

359

44

12%

VRI

4.777

331

7%

Wegen en verhardingen

8.564

139

2%

21.897

1.255

Onderwijs

Geluidsmaatregelen

51

3

7%

Scholen

73.611

9.496

13%

Verkeersmaatregelen

75

6

8%

73.737

9.505

Sport, cultuur en recreatie

Bibliotheek

3.478

500

14%

Gebouw

881

0

0%

Inrichting

1.013

0

0%

Parkeren

160

0

0%

Skatepark

325

62

19%

Speelvoorzieningen

2.072

98

5%

Sportvelden

4.938

16

0%

12.866

676

Volksgezondheid en milieu

Levensduurverlengende maatregelen

718

126

18%

Maatregelen bui van de eeuw

2.537

454

18%

Maatregelen burgerparticipatie

25

4

18%

Maatregelen klimaatadaptatie

608

149

24%

Nazorg

350

0

0%

Rioolbesturing

480

71

15%

Rioolinstallatie

2.404

240

10%

Rioolproject

42.590

4.459

10%

Rioolvervanging

19.225

3.107

16%

68.936

8.610

Bouwen en wonen

Woningbouwproject

250

0

0%

250

0

Eindtotaal

188.521

21.303

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42